आयोजना

   वर्तमान खानेपानी योजना करिव ११५०० जनसंख्याका लागि निर्माण भएकोमा हाल करिव ३३००० जनसंख्याले खानेपानी सुविधा प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ । १०० लि. प्रति ब्यक्तिको डिजाईन भएको मा ६५ लि. प्रति ब्यक्ति मात्र पानी उपलब्ध हुन सकेको छ । बार्षिक औषत धारा माग संख्या ३०० थान रहेको अबस्था छ । यस समस्याका लाई दृष्टिगत गरि वर्तमान व्यवस्थापन समितिले ई.सं २०११ देखि २०२५ सम्मको १५ वर्षे ३ चरणको आवधिक रणनीतिक योजना तयार गरि कार्यान्वयन भई रहेकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गरि अद्यावधिक गर्न लागिरहेको छ । 
    
    व्यवसायिक योजना कार्यान्वयनको क्रममा सहलगानी अन्तगर्त प्रथम चरणको योजना कार्यान्वयन भईसकेको छ र द्रोश्रो चरणको कार्यान्वयनको लागी आवश्यक तयारी भईरहेको छ । दुबै चरणका योजना सम्पन्न भई सकेपछि यस क्षेत्रमा सन् २०४० सम्मको जनसंख्या करीब १,०२,०००लाई प्रति व्यक्ति प्रतिदिन १२०लिटर पानी उपलब्ध हुनेछ ।