दुरदृष्टी ( Vision)

स्वच्छ, सुरक्षित तथा गुणस्तरिय खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना क्षेत्रका सवै उपभोक्ता)ले दिगो, भरपर्दाे, व्यवस्थित र सुलभ सेवा पाई स्वास्थ्य तथा सभ्य समाजको निर्माणमा राष्ट्रलाई सहयोग पुर्याईएको हुनेछ ।